اخبار و رویدادهای مهم


انتشار مقاله برقراري شبکه کشوري نقص ایمنی در مجله ..

در جدیدترین شماره منتشر شده (شماره1، دوره 78) مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مقاله ای مروری تحت عنوان "برقراري شبکه کشوري نقص ایمنی، ضرورت نظام سلامت کشور و مراحل انتهایی ریشه کنی فلج اطفال" به چاپ رسیده است. در این مقاله ضرورت تشکیل شبکه کشوری نقص ایمنی و مدیریت بیماری فلج شل حاد تشریح شده است.

ادامه مطلب